Sisustussuunnittelu Hanna Rantanen
Sisustussuunnittelija tietää kaapin paikan

1. Rekisterinpitäjä

Sisustussuunnittelu Hanna Rantanen Sotkankatu 18 A 5, 33230 Tampere

Y-tunnus: 2194112-5

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hanna Rantanen
Sisustussuunnittelu Hanna Rantanen
Hämeenpuisto 27
33210 Tampere

hanna.rantanen@tilasuunnitelma.fi

3. Rekisterin nimi

Sisustussuunnittelu Hanna Rantasen asiakkaat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain ne henkilötiedot, joiden tallentaminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen ylläpitämistä varten on tarkoituksenmukaista.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.